Nieuws

13 maart 2019 – Kleine Bartholomeuskerk Beek
Bijeenkomst gemeenteleden Landwijk
14.00 uur
19.39 uur

14 maart 2019 –  Kerkzaal Maranathakerk Nijmegen
Bijeenkomst gehele Protestante Gemeente Nijmegen
19.30 uur

 

Mededeling zondag 24 februari 2019: Op donderdagavond 14 maart 2019 belegt de Kerkenraad een gemeenteavond voor de gehele Protestantse Gemeente te Nijmegen (dus voor alle secties). Deze avond zal plaatsvinden in de kerkzaal van de Maranathakerk, en begint om 19:30 uur. U kunt vanaf 19:00 uur al binnenlopen. Tijdens deze avond zal de Kerkenraad u op de hoogte stellen van een aantal ingrijpende ontwikkelingen en besluiten, namelijk: de verkoopprocedure van de Maranathakerk, het functioneren van de Kerkenraad en ontwikkelingen Sectie Landwijk. Binnenkort ontvangt u nader bericht over bovengenoemde ontwikkelingen.

I. Organisatiestructuur Prot. Gemeente te Nijmegen
Alvorens in te gaan op de genoemde ontwikkelingen is het van belang zicht te hebben op de organisatie en structuur van de Prot. Gemeente te Nijmegen.
Hier zal op de gemeenteavond eerst aandacht voor zijn.
Wat is de rol van de Kerkenraad, wat is de Sectieraad en hoe verhouden zich de Colleges van Diakenen en van Kerkrentmeesters en de Sectieraden zich tot de Kerkenraad.
II. Ontwikkelingen verkoop Maranathakerk
Vervolgens zal worden ingegaan op het verkooptraject van de Maranathakerk.
De onderhandelingen met de kandidaat koper en de redenen en argumenten welke hebben geleid tot het besluit van de Kerkenraad om het voorstel, waarbij er sprake is van verkoop en vervolgens (terug)huur en (onder)verhuur, in combinatie met de werkzaamheden en de woning van de koster af te wijzen.
De totstandkoming van dat besluit en de wijze waarop er daarna communicatie op gang is gekomen, maakten duidelijk dat de Kerkenraad dusdanig verdeeld is, dat dit het functioneren van de Kerkenraad teveel belemmert. Er was geen andere conclusie mogelijk dan dat voortgaan op die weg niet mogelijk is. Verdeeldheid en gebrek aan vertrouwen leiden tot spanningen en mensen worden beschadigd.
III. Ontwikkelingen binnen de Kerkenraad
De Kerkenraad heeft moeten besluiten voorlopig pas-op-de-plaats te maken. Zelf komt de Kerkenraad er niet uit en dus is hulp van buitenaf nodig.
Die hulp is gevraagd bij de Classis, de Classispredikant en het Classicaal College voor Behandeling van Beheerzaken.
Dit houdt in dat het verkooptraject van de Maranathakerk voor onbepaalde tijd is opgeschort en dat de Kerkenraad het klein moderamen ( de voorzitter en de scriba, samen met de interim-predikant) heeft gemandateerd om de lopende zaken te behartigen. Waar nodig zich te laten adviseren door leden van de Kerkenraad, van de Colleges of de Classis.
Dit houdt ook in dat de communicatie met “derden” (denk bijvoorbeeld aan de Nederlands Gereformeerde Kerk en buurgemeenten als Groesbeek en Heumen) in handen is van het klein moderamen.
De opdracht van de interim-predikant blijft onverminderd van kracht, deze is als volgt geformuleerd:
De interim-predikant:
– helpt de verbinding tussen de drie secties binnen de PGN te bevorderen (gemeenteopbouw naar een nieuwe situatie);
-verzorgt en begeleidt de vormgeving van een breed gedragen toekomstvisie over gemeente-zijn en de daarmee samenhangende, praktische organisatiestructuur.
Die visieontwikkeling zal moeten leiden tot een koersplan/beleidsplan voor de periode 2020-2030, van waaruit de gemeente wordt begeleid naar de beroeping van nieuwe predikanten.
IV. Ontwikkelingen in de Landwijk De Sectieraad van Landwijk heeft aangegeven dat zij kampt met een structureel te kort aan menskracht. Er zijn geen nieuwe vrijwilligers meer te vinden die het werk kunnen verlichten of overnemen. Het vele werk, incl. het bestuurswerk, rust op een te kleine groep. Dit inzicht valt hen heel zwaar; zij hebben met hart en ziel energie en tijd gestoken in het kerkenwerk, maar zijn nu langzamerhand uitgeput.
Alles in ogenschouw genomen, heeft de Sectieraad het besluit moeten nemen dat zij geen vieringen meer kunnen blijven organiseren. Gezien de omstandigheden heeft de Kerkenraad dit besluit van de Sectieraad overgenomen. Dientengevolge zal ook de Sectieraad worden opgeheven.
Voor de goede orde zij vermeld dat hier dus geen bezuinigingsnoodzaak of ander financieel argument aan ten grondslag ligt.
Dit heeft tot gevolg de sluiting van de Kleine Bartholomeuskerk voor de reguliere protestantse erediensten vanaf de maand juli van dit jaar (2019).
De gemeenteleden van de Sectie Landwijk zijn hier inmiddels van op de hoogte gesteld.
Samen met het klein moderamen, de interim-predikant en de pastoraal werker is de Sectieraad bezig om een pastorale werkgroep op te zetten, zodat het omzien naar elkaar wel gehandhaafd kan blijven. De juiste invulling daarvan moet nog komen. Tevens wordt er bekeken op welke wijze een autodienst opgezet kan worden voor de gemeenteleden die naar de Maranathakerk of de Ontmoetingskerk willen gaan en daar vervoer voor behoeven.
Het is de bedoeling dat de geplande Taizé-vieringen gewoon doorgang vinden. Tevens zal de mogelijkheid van incidentele bijeenkomsten worden onderzocht.
Verder zal er gekeken worden welke overige zaken als gevolg van dit besluit aandacht vragen.
Het is van belang om te zeggen, dat het pastorale en diaconale werk in dit deel van onze gemeente wordt opgevangen binnen de Prot. Gemeente te Nijmegen.
Wij begrijpen dat deze ingrijpende ontwikkelingen vragen bij u oproepen. Tijdens de gemeenteavond zullen we een en ander nog mondeling toelichten. Ook zullen wij trachten daar waar mogelijk antwoord te geven op vragen van u.
Indien mogelijk zou het fijn zijn als u uw vragen (ook) vooraf schriftelijk kunt aangeven, bij voorkeur per mail naar de voorzitter of scriba van de Kerkenraad (zie e-mailadressen hier onder).
Wij hopen u op 14 maart as. te ontmoeten in de Maranathakerk ; aanvang 19.30 uur .
Nijmegen, 28 februari 2019
Barend de Gooyert, voorzitter Kerkenraad PGN b.degooyert@chello.nl
Gerbrand Hoek, scriba Kerkenraad PGN scriba.pgn@kpnmail.nl

14 februari 2019

Beste gemeenteleden,
In mei 2018 hebben we met u tijdens bijeenkomsten gesproken over de toekomst van Landwijk.
In het verslag van die twee bijeenkomsten was de conclusie:
“Het is het wel duidelijk geworden dat onze kerkdiensten ‘eindig’ zijn, we kunnen het niet heel lang meer volhouden om voor een steeds kleiner aantal mensen kerkdiensten te organiseren. Er wordt heel veel tijd ingestoken door een paar mensen maar er komen te weinig mensen. De oudere generatie heeft haar aandeel ruimschoots geleverd en er is nu geen ‘opvolging’. Er zijn geen kindernevendiensten meer, er komen sporadisch ‘jonge’ mensen naar de diensten. Daar zijn we niet uniek in, dat is landelijk zo, het is de ‘tijdsgeest’. We kunnen te weinig vrijwilligers werven om structureel mee te werken in het behoud van onze gemeente. We kunnen geen oplossingen bedenken voor een autonome groei van onze kerkgemeenschap, daardoor is het onontkoombaar dat we op termijn de kerk zullen moeten gaan sluiten”.

De situatie is sindsdien niet veranderd, het valt de leden van de wijkkerkraad steeds zwaarder al het kerkenwerk te moeten verrichten.
Alles in ogenschouw genomen, hebben wij nu het besluit moeten nemen dat wij geen vieringen kunnen blijven organiseren met als gevolg het sluiten van ons kerkje in de zomer van dit jaar (2019). Dit besluit valt ons heel zwaar, we hebben met hart en ziel onze energie en tijd gestoken in het kerkenwerk maar we zijn nu langzamerhand uitgeput. We kunnen geen nieuwe vrijwilligers meer vinden die ons werk kunnen verlichten of overnemen en wij zien dan ook geen andere oplossing meer. Wij zullen dit besluit de komende vergadering van de Kerkenraad, op 19 februari a.s., kenbaar maken aan de Kerkenraad.
We begrijpen dat deze beslissing een diepe impact op u heeft.
We zijn bezig om een pastorale werkgroep op te zetten zodat het omzien naar elkaar wel gehandhaafd kan blijven. De juiste invulling daarvan moet nog komen.
Tevens gaan wij bekijken op welke wijze wij een autodienst kunnen opzetten voor de gemeenteleden die naar de Maranathakerk of de Ontmoetingskerk willen gaan en daar vervoer voor behoeven.
Dit alles zal gaan in goed overleg met de kerkenraad van de Protestante Kerk Nijmegen, we mogen rekenen op volle ondersteuning.
We kunnen ons voorstellen dat u nog vragen heeft, of iets over ons besluit wilt zeggen.
Wij nodigen u dan ook uit voor een bijeenkomst op woensdag 13 maart om 14.00u of om 19.30u in onze kerk. Op beide tijdstippen zullen de wijkkerkraad, ds Rainer Wahl (interim predikant), Barend de Gooyert (vz PGN) en Marije Klijnsma (kerkelijk werker)  aanwezig zijn.
Graag tot ziens op 13 maart 2019.
met hartelijke groet,
Sectieraad Landwijk

10-01-2019
Als voorgangers en kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Nijmegen willen wij in alle duidelijkheid aangeven dat wij een kerk zijn waar een ieder welkom is ongeacht afkomst, geslacht of geaardheid. Sterker nog, wij zijn met elkaar kerk of we zijn het niet. Het Verbond van God in alle kleuren van de regenboog sluit niemand uit, in tegendeel. Wij geloven in een Jezus die geen mens ooit heeft buitengesloten of het wezenlijke zijn van een mens heeft ontkend of nog erger, afgewezen.
We zetten ons hiermee ondubbelzinnig af tegen hen die veroordelen en uitsluiten. Wij willen een kerk zijn waar een ieder veilig is en het gesprek in alle openheid wordt gevoerd en vanuit het hart. Levend vanuit de alomvattende liefde Gods zijn wij met vele anderen hier in Nederland en elders in de wereld een inclusieve, omarmende gemeenschap.

Namens de voorgangers en de kerkenraad,
Barend de Gooyert, voorzitter kerkenraad PGN
Gerbrand Hoek, scriba kerkenraad PGN